Marknadspositionering

marknadspositionering

Inom marknadsföring innebär positionering att företag och organisationer vill styra konsumenter till att välja ett specifikt varumärke eller en produkt framför dess konkurrenter och genom det skapa en unik position i folks medvetande. Positionering är en viktigt del i hur ett företag ska marknadsföra sig självt och sina tjänster, produkter och företagets varumärke samt hur konsumenterna tar emot det.

Positionering är en viktig del av marknadsföringen och företagets försäljningsstrategi. Den berättar för konsumenten skillnaden mellan ert företag och era konkurrenter. Att upplevas som unik kan motivera ett högre pris och göra företaget mer lönsamt. Positionering är kursen för i vilken riktning ett företag och deras varumärket ska gå. Hur, vad och vart de ska kommunicera samt vad som företaget inte ska göra.

Vad är en marknadsposition?

En varumärkespositionering utgår vanligtvis från frågor som exempelvis:

 • Vad skiljer varumärket från alla andra inom branschen?
 • Vem är man?
 • Vad är det man levererar?
 • Vem är kunden?
 • Vad gör man?
 • Var finns kunden?
 • Vad står man för?

Svaren på frågorna är företagets varumärkesposition.

Att ta fram svar om nuvarande position och om möjliga positioner på marknaden som går att använda för en varumärkesstrategi är ofta komplicerat och är ett pågående arbete i företagets marknadsföring. Svaren på frågorna behöver vara relevanta i förhållande till verkligheten, annars har man inte en fungerande affärsmodell.

Läs mer på Wikipedia om positionering.

vad-ar-en-marknadsposition

Saker som är med i en strategi för marknadspositionering:

 1. Positionering definition
 2. Vad är positionering
 3. Positionering differentiering
 4. Positioneringsstrategi exempel
 5. Olika positioneringsstrategier
 6. Positionering av varumärke

Genom att i kundernas medvetande skapa tillhörighet till ditt varumärke som visar på hur det skiljer sig mot de andra företagen i din bransch. Kan vi få konsumenter att koppla olika varumärken vi känner till och de som vi uppfattar erbjuder just den varan eller tjänsten är det en stor risk att just det företagets produkter blir valda. Genom att medvetet jobba med en strategi för att förstärka eller förändra den befintliga positionen kan företaget blir mer lönsamt.

Ett bra sätt som fungerar är att vara annorlunda, det kallas för differentiering. Tänk bara på Apple.

För att lyckas med positionering, börja med följande frågor:

 • Vilken position har ditt varumärke idag hos era kunder?
 • Vilken position skulle du vilja att företaget har?
 • Vilka andra företag konkurerar med den positionen?

När du väl har identifierat och formulerat din önskade position, så behöver den vara relevant. Den måste vara ledig, ni kan inte välja en position som redan upptas av någon annan. Ni behöver också förtjänar positionen ni valt genom att den är trovärdig och hållbar.

Varumärkesutveckling

Enligt Wikipedia så handlar Varumärkesutveckling om den process som handlar om att stärka varumärket för ett företag. Varumärkesutveckling är då ett samlingsnamnet när man pratar om att vidareutveckla ett varumärke, det kan vara ett företag men även en person. När det gäller varumärkesutveckling pratar man om den process som syftar till att förbättra och bygga eller stärka ett varumärke, en process som man ofta jobbar kontinuerligt med.

 • Identifiera utgångsläget (gapanalys, nulägesanalys, varumärkesundersökning): Är man internt överens om vad som verkligen är problemet? Delar de viktigaste intressenterna vision och mål? Är strategierna för att nå visionen tydliga och klara för alla? Har man rätt kompetens, rätt resurser och rätt intern kultur för att nå dit man vill? Hur upplever kunderna företaget/organisationen och erbjudandet; hur väl matchar man deras behov, vad vet de om företaget/organisationen, vilka invändningar måste man lära sig hantera.

 • Hitta nyckelpersonerna: Fokusera på de personer som verkligen tror på och vill leda processen.

 • Var tydlig om vart man vill gå: Handlar om att säkerställa att vision, strategier, kärnvärden, positionering och varumärkeslöfte hänger ihop och signalerar en och samma riktning för alla involverade. Detta sammansfattas i en varumärkesplattform.

 • Utveckla ramverket för att få det att hända: En varumärkesprocess skall driva beteenden, på alla nivåer i organisationen, inte bara kommunikation.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rkesutveckling

Varumärkesutveckling

Man brukar dela upp varumärkesutveckling i en del underkategorier, dessa brukar vara:

Varumärkesrådgivning
Ett starkt varumärke ger ökat handlingsutrymme och en tydligare position på marknaden, med en effektiv varumärkes-plattform som stödjer dina affärsmål.

Visuell identitet
Den visuella identiteten eller den grafiska profilen är en bärande del av varumärkesstrategin. All design och layout ska tala samma språk och ge rätt upplevelse av företaget, från logotyp, färger och bilder till den fysiska miljön, men allt vad det innebär.

Designstrategi
Designstrategin är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå företagets affärsmål. Med rätt designstrategi stärker du förtroendet för ditt varumärke, och står ut bland konkurrenter samt tydliggör din position på marknaden.

Employer Branding
Att nå ut med ditt arbetsgivarvarumärke genom employer branding är avgörande för en framgångsrik rekrytering. Genom att skapa det strategiska konceptet kring dig som arbetsgivare som hjälper dig att anpassa det för alla relevanta kanaler, står du ut och inger förtroende.

Företagspresentationer
En presentation av ditt företag handlar om – till vem och varför? Med en presentationen som når fram, vare sig det är i tryckt eller digital form. Webb, Keynote, Powerpoint, Prezi? Välj rätt media för din företagspresentation.

Företagskultur
En stark företagskultur är ett av de bästa sätten att locka nya medarbetare, men också att behålla och få de gamla att trivas bra. Genom att identifiera och sprida ditt företags kultur blir du tydligare bland konkurrenterna och mer attraktiv som arbetsgivare för de som söker nytt jobb.

Företaget tjänar pengar när din varumärkesstrategi fungerar i praktiken

Vilka faktorer påverkar företagets grad av varumärkesorientering?

• På vilket sätt påverkar graden av varumärkesorientering ett företags lönsamhet?
• Genomgång av företagets eget BOI – värde i förhållande till index.
• Vilka olika förhållningssätt råder kring varumärkesutveckling bland Sveriges 500 största företag?
• Hur arbetar de företag som är mest framgångsrika?
• Skriftlig rapport med sammanställning av resultat, slutsatser och rekommendationer.